–439

چکیدهپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به تعداد 700 نفر بود که از این تعداد 241 با استفاده […]

Neda Bathaei

2-7-1 جهش فرکانسی طیف گسترده ……………….. ……………………………………………………….(FHSS) 153-7-1 تفاوتهای اساسی بین UWB و طیف گسترده ………………………………………………………………. 158-1 روشهای پیاده سازی سیستم فراپهن باند ………………………….. …………………………………………………… 161-8-1 سیستم ……………………………………..(Code Division Multiple Access) CDMA 162-8-1 سیستم ………. (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) OFDM 18.2 فصل دوم: مخلوطکنندههای فرکانسی ………………………………………………….MIXER 191-2 تاریخچه ………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. 202-2 انواع میکسر ………………………………………………………. …………………………………………………………………….. […]

pdf

فهرست جدول هاعنوان صفحهجدول ۱-۱. نسبت سیگنال به نویز واحتمال آشکارسازی و احتمال خطاﺀ…………………. ۶۱جدول ۱-۲. مثالی از سطح مقطعهای راداری در فرکانس ماکروویو…………………………… ۳۲جدول ۳-۱. مقایسه رادارهای با PRFهای مختلف و ابهامات آنها……………………………… ۴۶جدول ۳-۲. محاسبه داپلر واقعی از روی داپلرهای مبهم……………………………………… ۴۷جدول ۳-۳. مقادیر بدست آمده از معادلات ۳-۶۱برای برد ……………………………70Km ۱۸جدول ۳-۴. […]

dad100

نشانگرهای مورفولوژیکی و زراعی نشانگرها هر کدام دارای معایب و مزایایی هستند مشکل عمده نشانگرهای مورفولوژیکی این است که ممکن است آنها فنوتیپ تغییر یافته‌ای را که با نیازهای زارع منطبق نیست شناسایی نماید، دلایل آن می‌تواند یکی از عوامل زیر باشد: غالبیت،‌ عدم تظاهر در مراحل نمو، اثرات مضر محیطی، پلیوتروپی، اپیستازی، ‌تغییرات در […]

—103

1-19- سایتوکنین 281-20- اسید جیبرلیک 281-21- آگار و دیگر مواد تولیدکننده ژل 281-22- ترکیبات مورد استفاده در ضدعفونی مواد گیاهی 291-23- استفاده از آنتی بیوتیک ها در رفع آلودگی های درون بافتی 291-24- ضدعفونی محیط کشت 301-25- قهوه ای شدن بافت های گیاهی 301-26- روش های ریزازدیادی 321-27- جنین زایی غیر جنسی 321-28- کشت مرسیتم […]

222222222

مقدمه 1………………………………………………………………………فصل اول:بررسی انرﮊیهای تجدید پذیر و تجدیدناپذیر مورد استفاده در نیروگاههای تولید پراکنده….3انرﮊیهای مورد استفاده در نیروگاههای تولید پراکنده4انرﮊیهای تجدید پذیر4انرﮊی باد4منشاﺀ باد5توزیع جهانی باد5اندازه گیری پتانسیل انرﮊی باد6قدرت باد..7مزایای بهره برداری از انرﮊی باد7پتانسیل باد در ایران7توربینهای بادی و انواع آن8انواع کاربرد توربینهای بادی8انرﮊی خورشید8کاربردهای انرﮊی خورشیدی9کاربردهای نیروگاهی9کاربردهای غیر نیروگاهی9مصارف و کاربردهای فتوولتائیک9انرﮊی […]

—d1926

1-در بین دو فرد متفاوت باشد (چند شکلی) 2-به توارث برسد (2). 1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکینشان‌گرهای ژنتیکی عبارتند از: 1-نشان‌گرهای مورفولوژیک2-نشان‌گرهای پروتئینی3-نشان‌گرهای مولکولی در سطح DNA و RNA1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک کاربرد نشان‌گرهای مورفولوژیک به ده‏ها سال پیش از کشف DNA مربوط می‏شود. نشان‌گرهای مورفولوژیکی که پیامد جهش‏های قابل رویت در مورفولوژی هسته، از ابتدای این […]

—d1937

1-6- پیلهای سوختی الکلی مستقیم91-7- سوختهای مورد استفاده در پیلهای سوختی الکلی101-7-1- متانول بهعنوان سوخت101-7-1-1- پیل سوختی متانول مستقیم111-7-2- 2-پروپانول151-7-2-1- پیل سوختی 2-پروپانولی مستقیم151-7-3- پروپیلنگلیکول161-7-3-1- پیل سوختی 1و2-پروپاندیال مستقیم161-8- کاتالیست مورد استفاده در آند پیلهای سوختی171-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده از بسترهای مختلف181-8-1-1- کربن بلک191-9- مطالعه اکسیداسیون الکلها روی الکتروکاتالیستهای بر پایه پلاتین201-9-1- سینیتیک […]

—d1522

2-3-1-4) نوروپتیید w-23272-3-2)هورمون ها272-3-2-1)گرلین272-3-2-2)ابستاتین282-3-2-3)لپتین29نوروپتیید w30گیرنده های NPW31توزیع مرکزی NPW322-4-3) توزیع محیطی NPW33 توزیع NPBWR1-2 34تنظیم تغذیه ومتابولیسم انرژی بوسیله NPW35عملکرد اندوکرین NPW37کورتیزول38کورتیزول و فعالیت بدنی39متابولیسم انرژی در فعالیت ورزشی41فعالیت ورزشی فزاینده و شدید41فعالیت ورزشی دراز مدت41تاثیرات اسمولاریته بروی هورمون ها42ارتباط کورتیزول با واسطه های متابولیکی43ارتباط هورمون کورتیزول با اسید لاکتیک44ارتباط هورمون کورتیزول با کراتینین44کورتیزول و […]

—d1550

2-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………………………………………………………………………………………………..382-2-16-9) سنتگرایی در انتخاب موضوعها و عدم توجه به موضوعهای جدید…………………………………………………………………………….392-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………402-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….402-2-19) کارکردها و ویژگیهای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-20) مراحل ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21) معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21-1) استاندارهای سودمندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….442-2-21-2) استانداردهای انجامپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………452-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………462-2-22) پایاننامههای کارشناسی ارشد و نحوهی ارزشیابی آنها……………………………………………………………………………………………………482-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینهی تربیتبدنی و ورزش (موانع و راهکارها) …………………………………………………………………………….482-3) […]