–439

از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.اساتیدی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشتند و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.همچنین از استاد گرامیم جناب آقای دکتر سعید شریفیبسیار سپاسگزارم چرا که بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود. فهرست مطالب عنوان صفحه TOC h z […]

bew130

آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟1-5-2- سوالات فرعیآیا بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین خط مشی سازمانی و انگیزش […]

bmw9

اهداف تحقیقهدف اصلی: سنجش میزان تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از:-تاثیر پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در […]

aar8

1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………151-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….161-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….171-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………191-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………232-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری […]

aaz4

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..232-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………232-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………252-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….292-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………302-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….342-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….362-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….382-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-9-اهداف کلان نظام […]

aaz5

2-6-1. رویکرد رضایت مندی و متغیرهای ارزیابی آن……………………………………………………………..222-6-2. دیدگاه ادراکی………………………………………………………………………………………………………..252-6-3. مدل کانتر: مولفههای مکان……………………………………………………………………………………….292-6-4. دیدگاه سیاست گذاران…………………………………………………………………………………………….302-7. گسترش فیزیکی شهرها و ادغام روستاها…………………………………………………………………………322-8. روستاهای ادغام شده و کیفیت محیط آنها………………………………………………………………………..332-9. نتیجه گیری و ارایه رویکرد نظری پایان نامه…………………………………………………………………….33منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………37فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….403-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….413-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………413-3. روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی……………………………………………………………….423-4. […]

—d1195

محدوده پژوهش تمرکز اصلی و عمده در این پژوهش بر بررسی سیستمهای اطلاعاتی راهبردی و تعیین چگونگی فرمولهسازی عناصر تشکیل دهندهی این سیستمهاست، به گونهای که بتوان به کمک آن مدلی ساختاری و کلی به منظور طراحی وضعیت موردانتظار سازمان ارائه نمود. اما برای این منظور علاوه بر بررسی کامل مفاهیم مرتبط به سیستمهای اطلاعاتی […]

—d1220

هوشمندی تجاری به عنوان یک ابزار استراتژیک و یکی از زمینه های رشد کسب و کار در دنیا به شمار می رود. آن همچنین از جمله تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است. هوش تجاری فرایند مداومی است که اطلاعات قابل استفاده ای را در اختیار تصمیم گیرندگان می گذارد. آن دستیابی به داده […]

—d1120

نام استاد یا اساتید راهنما:تاریخ:امضا: تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور […]

user8333

TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc407715628 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715629 h 21-2- تعریف مساله PAGEREF _Toc407715630 h 21-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc407715631 h 31-4- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407715632 h 41-5- هدف تحقیق PAGEREF _Toc407715633 h 51-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc407715634 h 61-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات PAGEREF _Toc407715635 […]