— -فایل پروژه - ریسرچ-465)

تعریف مفهومی: ابراز وجود، به توانایی فرد در بیان و دفاع از عقاید، احساسات و علایق خود به نحوی شایسته و بدون اضطراب، اطلاق میشود. به عبارتی دیگر ابراز وجود به معنی توانایی دفاع از خود و توانایی نه گفتن به تقاضاهایی که فرد نمیخواهد انجام بدهد گفته میشود (مخیجا و سینگ، 2010). تعریف عملیاتی: […]

— -فایل پروژه - ریسرچ-315)

بنابراین هویت برساخت عصر جدید زاده تجدد و نهادهای امروزین است وهویت اجتماعی نیز همانند هویت شخصی با توجه به موقعیت ها واوضاع واحوال اجتماعی ونیز خود آگاهی شکل می‌ گیرند به عبارت دیگر خود آگاهی بر خود هویت شخصی زمینه بروز هویت اجتماعی است. (ذوالفقاری وسلطانی، 1389 ) این هویت‌های جدید به میزان‌های مختلف […]

— -فایل پروژه - ریسرچ-307)

1-3-3-2-2-نظریه ریف2-3-3-2-2-نظریه فرانکل 3-3-3-2-2- نظریه ویسینگ و وان دان 4-2-2- استرس ادراک شده1-4-2-2-تعریف استرس2-4-2-2-اثرات استرس 3-4-2-2- عوامل مؤثر در بروز استرس4-4-2-2-منابع استرس5-4-2-2-علائم استرس1-5-4-2-2-علائم جسمانی2-5-4-2-2-علائم روانی و رفتاری6-4-2-2-نظریه های استرس1-6-4-2-2-نظریه روانکاوی2-6-4-2-2-نظریه ضعف جسمانی3-6-4-2-2-نظریه تکوین و تعادل خودکار4-6-4-2-2-نظریه پردازش اطلاعات7-4-2-2-نقش استرس در بروز بیماری ها5-2-2-ذهن آگاهی1-5-2-2-تعریف ذهن آگاهی2-5-2-2-کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 3-2- پیشینه ادبیاتفصل سوم: […]

— -فایل پروژه - ریسرچ-280)

9 2-2-3- شاخص های تغذیه ای9 2-3- مروری بر مطالعات انجام یافته9 2-3-1- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران11 2-3-2- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در سایر کشورها12 2-3-3- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در ایران12 2-3-4- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در سایر […]

— -فایل پروژه - ریسرچ-252)

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………۵۳فهرست جداولجدول شماره ١ـ١ – روش های درمانی در کانسر مثانه…………………………………………………………………………١٨جدول شماره ۲ـ١-استفاده از شیمی درمانی داخل مثانه ای یا ایمونوتراپی……………………………………………….٢١جدول شماره ٣ـ١– ایمونوتراپی و یا شیمی درمانی داخل مثانه………………………………………………………………٢۴جدول شماره١ـ٣. جدول متغیرها……………………………………………………………………………………………………….۳٠جدول شماره ١ـ۴ـ میانگین، انحراف معیار، بیشترین، کمترین سن………………………………………………………….۳۳جدول شماره ۲ـ۴- توزیع فراوانی جمعیت بر اساس سن……………………………………………………………………..۳۳جدول شماره ٣ـ۴- توزیع جنسی جمعیت…………………………………………………………………………………………..۳۵جدول […]

—d1937

1-7-2-1- پیل سوختی 2-پروپانولی مستقیم151-7-3- پروپیلنگلیکول161-7-3-1- پیل سوختی 1و2-پروپاندیال مستقیم161-8- کاتالیست مورد استفاده در آند پیلهای سوختی171-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده از بسترهای مختلف181-8-1-1- کربن بلک191-9- مطالعه اکسیداسیون الکلها روی الکتروکاتالیستهای بر پایه پلاتین201-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC211-9-2- مکانیسم اکسایش متانول221-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و پروپیلنگلیکول روی الکتروکاتالیستهای برپایه پلاتین231-10- اهداف پروژه29فصل دوم […]

user8336

اریترولکوپلاکیا (ترکیبی از پلاک قرمز و سفید)ممکن است زخمی نکروتیک با حاشیه های برجسته و نا منظم همراه با سفتی قاعده و یا یک توده اگزوفیتیک با ویژگی سطحی وروکوز، گرانولر یا زخمی ایجاد شود(3). SCC دهان در اثر تروما به راحتی خونریزی می کند و به طور ثانویه عفونی می شود(3). در اکثر موارد، […]

user8320

1-7-1- متانول بهعنوان سوخت101-7-1-1- پیل سوختی متانول مستقیم111-7-2- 2-پروپانول151-7-2-1- پیل سوختی 2-پروپانولی مستقیم151-7-3- پروپیلنگلیکول161-7-3-1- پیل سوختی 1و2-پروپاندیال مستقیم161-8- کاتالیست مورد استفاده در آند پیلهای سوختی171-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده از بسترهای مختلف181-8-1-1- کربن بلک191-9- مطالعه اکسیداسیون الکلها روی الکتروکاتالیستهای بر پایه پلاتین201-9-1- سینیتیک واکنش اکسیداسیون متانول در DMFC211-9-2- مکانیسم اکسایش متانول221-9-2- اکسیداسیون 2-پروپانول و […]

–398

1-6-2-نانوساختارهای حامل دارو…………………………………………………………………………………………………………………151-6-3-فلرن‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..161-6-4-لیپوزوم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………171-7-آنتی کنسر(ضدسرطان)…………………………………………………………………………………………………………………………181-7-1-تاریخچه سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………181-7-2-تعریف سرطان…………………………………………………………………………………………………………………………………….191-7-3-نحوه پیدایش سرطان ………………………………………………………………………………………………………………………..19 1-7-4-علائم هشدار دهنده سرطان ………………………………………………………………………………………………………………201-7-5-انواع سرطانها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..201-7-6-عوامل بروز سرطان……………………………………………………………………………………………………………………………..211-7-7-روشهای درمان سرطان………………………………………………………………………………………………………………………211-7-8-داروهای ضدسرطان……………………………………………………………………………………………………………………………221-8- 5-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….231-8-1-معرفی 5-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………………………….231-8-2-خصوصیات دارویی 5-فلورویوراسیل…………………………………………………………………………………………………251-9-کاپسیتابین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26 1-9-1-معرفی کاپسیتابین……………………………………………………………………………………………………………………………261-10-نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….271-10-1-معرفی نانودرات……………………………………………………………………………………………………………………………….271-10-2- تاریخچه نانوذرات…………………………………………………………………………………………………………………………. 271-10-3-خواص نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………….271-10-4-روشهای ساخت نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………..291-10-5-نانوذرات سیلیکون کربید…………………………………………………………………………………………………………………301-11 -ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..311-12- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………321-13-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………321-14- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….33فصل دوم: مروری بر متون گذشته2-1-مقدمه مروری برپژوهش های پیشین……………………………………………………………………………………..342-2-مطالعه […]

–318

1-4- کاربردهای پیل سوختی61-5- انواع پیل سوختی71-5-1- پیل سوختی پلیمری یا غشاء مبادله کننده پروتون71-6- پیلهای سوختی الکلی مستقیم91-7- سوختهای مورد استفاده در پیلهای سوختی الکلی101-7-1- متانول بهعنوان سوخت101-7-1-1- پیل سوختی متانول مستقیم111-7-2- 2-پروپانول151-7-2-1- پیل سوختی 2-پروپانولی مستقیم151-7-3- پروپیلنگلیکول161-7-3-1- پیل سوختی 1و2-پروپاندیال مستقیم161-8- کاتالیست مورد استفاده در آند پیلهای سوختی171-8-1- بهبود کاتالیست پلاتین با استفاده […]