bew130

1-5 – سوالات تحقیق1-5-1- سوال اصلیآیا بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.؟آیا بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟1-5-2- سوالات […]

bmw9

-آیا تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟-آیا فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟فرضیات تحقیقبا توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:فرضیه اصلی: […]

—211

جدول 4-4- در صد پیشرفت نواحی پالایشگاه خلیج فارس ………………………………………………………………………. 119 جدول 4-5- در صد پیشرفت فرآیندهای پالایشگاه خلیج فارس…………………………………………………………………. 120فهرست نمودار هاعنوان صفحهنمودار 2-1، نمودار FAST در مدیرت هزینه……………………………………………………………………………………………… 68نمودار 4-1- نمودار FAST ساخت نواحی پالایشگاه ………………………………………………………………………………… 114نمودار 4-2- نمودار FATS بخش های نواحی فرآیندی………………………………………………………………………………. 117فهرست اشکالعنوان صفحهشکل 2-1- تاریخچه تغییر استاندارد سازی زنجیره […]

nan5

-588645268605سیاست امتیازات دولتی00سیاست امتیازات دولتی4046855268605امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی وزیرساختهای پیشرفته00امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی وزیرساختهای پیشرفته 117792525971500342392013970000154749562865جذب سرمایه گذاری داخلی 00جذب سرمایه گذاری داخلی -454025343535معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه 00معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه 338010510668000147637510668000268223921526500410464047625رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی00رسایی و پویایی قوانین و مقررات […]

c2781

2-5-9 بخشبندی بازار سبز492-6 مصرفکنندگان سبز502-7 نوع شناسی مشتریان512-8 مدیریت محصولات سبز512-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها52بخش دوم2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی552-11 پاسخ مصرفکننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکتهای حامی محیط زیست)572-12 دانش زیست محیطی582-13 تجربیات پیشین592-14 هنجارهای ذهنی612-15 اثربخشی ادراک شده ی مصرف کننده622-16 ارتباطات بازاریابی642-17 […]

bew191

2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز……………………………………………………………………………………….342-2-2- کیفیت درک شده برند………………………………………………………………………………………………….. 352-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند……………………………………………………………………………………..372-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز……………………………………………………….382-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز…………………………………………382-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند……………………………………………………………….392-2-3- ارزش درک شده برند سبز…………………………………………………………………………………………….. 402-2-3-1- اهمیت ارزش […]

bew194

۴-٢-٣ آزمون نرمال بودن متغیرهای درون زا57۴-٣ آمار استنباطی57۴-٣-١ تحلیل عامل تاییدی (مدل اندازه گیری)57۴-٣-١-١ تحلیل عامل تاییدی متغیر مسئولیت اجتماعی57۴-٣-١-٢ تحلیل عامل تاییدی متغیر رضایت مشتری59۴-٣-١-٣ تحلیل عامل تاییدی شهرت شرکت60۴-٣-١-۴ تحلیل عامل تاییدی ارزش ویژه برند62۴-٣-١-۵ تحلیل عاملی کلی متغیرهای اندازه گیری63۴-٣-٢ بررسی مدل ساختاری تحقیق66۴-٣-٣ بررسی فرضیه های تحقیق67۴-٣-٣-١ آزمون همبستگی68۴-٣-٣-٢ تحلیل […]

bew153

1-2- بیان مساله تحقیق در نگاهی گذرا به تمامی برنامه های توسعه کشورهای مختلف توجه به نقش محوری فناوری اطلاعات به صورت گسترده دیده می شود و از آغاز قرن جدید میلادی تمام نهادهای بین المللی نیز به نقش فناوری اطلاعات در تنظیم برنامه های خود توجه کرده اند. جهانی شدن، رشد فزاینده اقتصاد مبتنی […]

bew166

centercenter002977515-316865001-1) مقدمهامروزه، از جمله مهمترین مباحث بازاریابی، برند و نام تجاری است که پیش روی شرکت های تجاری قرار دارد. اهمیت آن تا حدی است که مدیریت برند به رشته مستقلی در مجامع علمی تبدیل شده است. برند عبارت است از نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، طرح، نماد یا ترکیبی از آن ها به منظور […]

bew167

1-3-2-اهداف کاربردی51-4- سؤالات پژوهش51-5-چهار چوب نظری تحقیق51-6-فرضیه71-7-قلمرو تحقیق91-7-1-قلمرو موضوعی91-7-2-قلمرو زمانی91-7-3-قلمرو مکانی91-8-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی91-9-روش کار131-9-1-نوع روش تحقیق131-9-2-جامعه آماری131-9-3-حجم نمونه141-9-4-روش نمونه گیری141-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات141-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات15فصل دوم: مبانی نظری پژوهشمقدمه 172-1-روش های یادگیری استراتژیک192-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)192-1-2-تاریخچه یادگیری202-1-3- یادگیری(تعریف)202-1-4- یادگیری ودانش242-1-5- سطوح یادگیری282-1-6- یادگیری فردی292-1-6-1-روش های یادگیری فردی322-1-7- یادگیری گروهی وتیمی362-1-7-1- […]