— -فایل پروژه - ریسرچ-398)

قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی. مقدمه بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیققاعده احسان به […]

— -فایل پروژه - ریسرچ-373)

الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 …………………………………………. 51ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 …………………………………………….. 52مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت……………………………………………………….. 63گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )…………………………………………………… 63گفتار دوم – تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) ……………………….. 69بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش […]

sad9

بند اول- اتلافبند دوم-تسبیببند سوم- تسبیب در رویه قضاییبند چهارم- لاضرربند پنجم- قاعده من له غرم فعلیه الغرمبخش دوم-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیهمبحث اول-مفهوم وسیله نقلیهمبحث دوم-مفهوم وسائل موتوریمبحث سوم-تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینیبخش سوم-تصادم و شرایط آنمبحث اول-ماهیت حقوقی تصادممبحث دوم-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارتمبحث سوم-میزان مسئولیت متصادمینمبحث چهارم- […]

–15

کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن(مقالات مستخرج، برنامههای رایانهای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثالث نیست.استفاده از اطلاعات و نتایج این گزارش نهایی بدون ذکر مرجع مجاز نیست. معاونت پژوهش و فن آوریبه […]

—d1926

1-1 مقدمهدرگذشته مطالعه‏ی تکامل و مهاجرت‏ها از طریق کشف و بررسی بقایای اسکلتی و فسیل‏ها انجام می‏شد. اما از حدود سه دهه‏ی پیش، باستان‏شناسان و زیست‏شناسان با به‌کار‏گیری آنالیز‏های DNA موفق به کشف‏های بسیار دقیقی شدند که کمک فراوانی به ردیابی تاریخ مهاجرت بشر و تکامل انسان‏ها نموده است. یکی از پر‏کاربرد‏ترین راه‏های آنالیز DNA، […]

—d1204

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 1 روشگان اجرای پژوهشعلاوه بر این ابزار و روش‌های گرد آوری داده و فنون مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها نیز به‌تفکیک مراحل تحقیق در جدول 1-1 آمده است.جدول STYLEREF 1 s ‏1 SEQ جدول * ARABIC s 1 1 روشها و ابزار مورد استفاده […]

user8293

محیطی است که در آن پروندهها و بانکهای اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر قرارگرفتهاند. در این محیط به دلیل استفاده از روشهای ابرمتنی و ابررسانهای امکان ایجاد پیوند بین پروندهها در داخل یا خارج از محیط وبگاه وجود دارد. وبگاهها دارای«آغازهای» هستند که فهرستی از وظایف و محتویات آن را نشان میدهد (اسدی صومعه، 1389).ج- بانکداری […]

user834

مقدمه1-1 مقدمهدرگذشته مطالعه‏ی تکامل و مهاجرت‏ها از طریق کشف و بررسی بقایای اسکلتی و فسیل‏ها انجام می‏شد. اما از حدود سه دهه‏ی پیش، باستان‏شناسان و زیست‏شناسان با به‌کار‏گیری آنالیز‏های DNA موفق به کشف‏های بسیار دقیقی شدند که کمک فراوانی به ردیابی تاریخ مهاجرت بشر و تکامل انسان‏ها نموده است. یکی از پر‏کاربرد‏ترین راه‏های آنالیز DNA، […]

–389

واحد اراکدانشکده فنی و مهندسی ، گروه مهندسی شیمیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)رشته: مهندسی فرآوری و انتقال گازعنوان:مدلسازی و بررسی شرایط فیزیکی تشکیل هیدرات در لوله‌های انتقال گازبا حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدر مورخ 25/06/1393 برگزار گردید.تصویب و ارزیابی شده توسط هیأت داوران […]

nan594

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 1114-3- آمار استنباطی PAGEREF _Toc434208506 h 112فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها PAGEREF _Toc434208519 h 1235-1- مقدمه PAGEREF _Toc434208520 h 1245-2- نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc434208521 h 124منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc434208522 h 132فهرست جداول جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه PAGEREF _Toc434208507 h 113جدول 4-3- […]