*306

عنوان پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی– اسلامی دردانش آموزان دوره ابتدایی از نظرمعاونان پرورشی شهرتهراننام و نام خانوادگی دانشجو: مینا رستگاری یزدی شماره دانشجویی: 8909391560رشته تحصیلی: علوم تربیتی – مدیریت آموزشی تاریخ شروع پایان نامه: 15/9/90تاریخ اتمام پایان نامه : 28/6/91استاد /استادان راهنما : دکتر مصطفی عسکریان استاد /استادان مشاور : […]

*278

فهرست جداولعنوانصفحهجدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) PAGEREF _Toc422609792 h 27جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) PAGEREF _Toc422609801 h 30جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) PAGEREF _Toc422609803 h 32جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) PAGEREF _Toc422609805 h 33.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609820 […]

—d1550

2-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامهی خوب……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 2-2-14) برنامهی زمانبندی مراحل مختلف پایاننامه……………………………………………………………………………………………………………………..312-2-15) گزارش نهایی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..332-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشتهی تربیتبدنی…………………………………………………………………………………………………………………..352-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………352-2-16-2) تمرکز موضوعها بر ارائهی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………… 352-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایاننامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………………………………………………………………………………….. 362-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………….36 2-2-16-5) انتخاب موضوعهای کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………372-2-16-6) انجام موضوعهای […]

—d1120

تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت […]

user8333

شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم 103شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی 104شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط 108شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار 114شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم […]

user8313

راهبرد اعتبارات خرد از دهه 1990، به صورت راهبردی فراگیر جهت دستیابی به توسعه روستایی مورد استفاده بسیاری از کشورها در حال توسعه قرار قرار گرفت. در ایران نیز، از دهه 1370 این رویکرد جهت دستیابی به اهداف برنامه های توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این راهبرد […]

user8326

2-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….402-2-19) کارکردها و ویژگیهای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………412-2-20) مراحل ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21) معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..422-2-21-1) استاندارهای سودمندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….442-2-21-2) استانداردهای انجامپذیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………452-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….452-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………462-2-22) پایاننامههای کارشناسی ارشد و نحوهی ارزشیابی آنها……………………………………………………………………………………………………482-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینهی تربیتبدنی و ورزش (موانع و راهکارها) …………………………………………………………………………….482-3) پیشینهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………502-3-1) پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50 2-3-2) پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………572-4) جمعبندی فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………683-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….693-3) […]

user8287

4 5-1-هدف‌های تحقیق5 6-1-روش کلی تحقیق5 7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق5 8-1-قلمرو زمانی تحقیق5 9-1-روش‌های نمونه گیری و تخمین حجم جامعه5 10-1-روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده آنها6 11-1-روش‌های تحلیل داده‌ها6 12-1-موانع و محدودیت‌های تحقیق7 13-1-چارچوب کلان نظری8 14-1نقشه راه9 15-1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق فصل دوم: ادبیات تحقیق10 1-2- مقدمه10 2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی19 […]

user8274

جدول شماره (13) : مقایسه میانگین ، انحراف معیار و رابطه متغیرهای اصلی مورد مطالعه با منبع آشنایی دانشجویان با کدهای اخلاق پرستاری با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه..87جدول شماره (14) : ضرایب رگرسیونی عوامل مرتبط با التزام به مراقبت اخلاقی بر اساس مدل رگرسیون چندگانه به روش بک وارد(Back ward)..8981280123825فصل اول00فصل اول بیان […]

user3-2061

پیشگفتاراستفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور بر آورده ساختن نیازها و خواسته های بشری از جمله افزایش تولید درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و. . . جز مهم ترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کار گیری سیاست ها و ابزار […]